تغییرات نسخه 68
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 ثبت هوشمند قیمت تمام شده در فاکتور خرید توسعه منوی خرید، خرید و سفارش خرید با تیک نمودن گزینه قیمت تمام شده، امکان محاسبه قیمت تمام شده به صورت ردیفی برای هر کالا فراهم گرددیده است
2 گزارش تقویم چک(روزانه- ماهانه) امکان جدید منوی مدیریت چکها، گزارش تقویم چک امکان مشاهده جمع چکهای دریافتی/پرداختی در ماه های یکسال و به صورت تفکیکی فراهم گردید
بازدید : 574
19 شهريور 1397 ساعت 11:25 ق.ظ