تغییرات نسخه 39
 
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 محاسبه حق فنی به صورت اقلامی توسعه منوی اطلاعات پایه، سازمانها مبلغ حق فنی به صورت اقلامی برای سازمانها و OTC محاسبه میگردد
2 تعریف فورمول جدید بیمه تکمیلی دانا توسعه منوی اطلاعات پایه، موارد کاهنده و افزاینده فورمول K جهت محاسبه حق فنی بیمه تکمیلی دانا اضافه گردیده است
3 تعریف کداختصاصی و سقف داروهای بیمه ای برای سازمانها امکان جدید منوی اطلاعات پایه، تعریف کدملی انحصاری سازمانه و سقف فروش دارو امکان تعریف کد اختصاصی  هر سازمان بیمه گر و سقف فروش مجزا برای هر سازمان به صورت مجزا فراهم گردید
4 جست و جوی کالا برا اساس کد انحصاری در محدودیت های دارویی امکان جدید منوی اطلاعات پایه، محدودیت دارویی امکان جست و جو دارو ها براساس کد انحصاری در محدودیت های دارویی فراهم گردید