صندوق دیجیتال داروخانه کارا

به منظور رفاه حال بیماران و کمک به فرآیند صندوق داروخانه،با خواندن بارکد فیش نوبت یا قبض پرداختی بیمار توسط بارکدخوان صندوق دیجیتال و پرداخت مبالغ دارو با پوز بانکی نصب شده روی صندوق دیجیتال، فاکتور دارویی صادر میگردد.

دسته: